PRIVACY STATEMENT

 

N&K PROFIT B.V., gevestigd aan Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


www.nkprofit.nl Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA Amsterdam +31617912883
Natalia Komarovskaia is de Functionaris Gegevensbescherming van N&K PROFIT
B.V. Zij is te bereiken via email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Persoonsgegevens die wij verwerken


N&K PROFIT B.V., verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten . Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Bankrekeningnummer


Wat zijn de plichten van N&K PROFIT B.V.?

Wij zijn volgens de AVG de Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in uw dossier plaatsvindt. Bij ons werk zijn we verplicht rekening te houden met het volgende:

1. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
-voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het verrichten van diensten;
-voor de tenaamstelling van uw factuur;
-voor het voeren van een deugdelijke administratie
-voor het deugdelijk archiveren en bewaren van uw gegevens
-voor doelmatig beheer en beleid.

2. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden, tenzij het een verenigbaar doel betreft in de zin van de AVG of de uitvoeringswet AVG;

3. Als N&K PROFIT B.V. een of meer werknemers zou inschakelen voor het verrichten van diensten, dan gaan zij ieder vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is alsdan schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst van die medewerkers;

4. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om een beveiligingsincident te voorkomen;

5. Gegevens worden in beginsel niet buiten de EU opgeslagen;

6. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening. Daarna worden ze vernietigd, tenzij u aangeeft dat u ze geretourneerd wenst te hebben.


Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:
-Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
-Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een
ander daardoor niet wordt geschaad).
-Het recht op correctie, beperking, aanvulling of verwijdering van gegevens
indien dat nodig mocht zijn.
-Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan
kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een
ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een
wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
-Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
-Het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens, die u aan ons
verstrekt heeft.
-Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te
verzetten.Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


N&K PROFIT B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor het bewaren van persoonsgegevens van onze klanten, hanteren wij één jaar bewaartermijnen na dienstverlening.


Delen van persoonsgegevens met derden


N&K PROFIT B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. N&K PROFIT B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


N&K PROFIT B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websiteen uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door N&K PROFIT B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. N&K PROFIT B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


N&K PROFIT B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

About us

Our strategy is based on trust and mutual respect. You can always call or email us and get an answer to your question. We are confident that good relations and timely responses to issues help avoid problems and conflicts. We take a responsible approach to the tasks and always follow your progress and status update even after we’ve completed our task.We solve your problems while you are busy developing your project or company.

Read more  

Subscribe

 

Contacts

Netherlands
Gustav
Mahlerplein 2,
1082 MA
Amsterdam

KvK: 67085873